On behalf of Councillor Andrew Morgan, Leader of Rhondda Cynon Taf Council

  • Public Health Wales

17 September 2020

On behalf of Councillor Andrew Morgan, Leader of Rhondda Cynon Taf Council

 

Yn dilyn y cynnydd sylweddol y nifer yr achosion Covid-19 yn Rhondda Cynon Taf, a bod y feirws yn lledaenu, bydd y mesurau pellach sydd wedi'u cyflwyno gan Lywodraeth Cymru yn cael eu gweithredu ledled Rhondda Cynon Taf o heno. Er mwyn helpu i leihau unrhyw drosglwyddiad posibl, cofiwch gadw bellter cymdeithasol y tu allan i dir yr ysgol a gwisgwch orchudd wyneb os oes modd, yn unol â chyngor y Cyngor i drigolion a gyhoeddwyd ddydd Iau, 10 Medi.  Os yw eich plant yn chwarae tu allan gyda'r nos neu ar benwythnosau, byddwch yn effro i bwy sydd gyda nhw a beth maen nhw'n ei wneud.  Mae cyfyngu ar nifer y bobl rydyn ni'n cymdeithasu â nhw, cadw pellter cymdeithasol a hyrwyddo mesurau hylendid effeithiol yn hanfodol er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo'r feirws.  Bydd yr adolygiad nesaf o gyfyngiadau Llywodraeth Cymru yn digwydd ymhen pythefnos ac os ydyn ni am weld y mesurau yma'n cael eu llacio neu hyd yn oed eu dileu, yna mae angen i bob un ohonom chwarae ein rhan i leihau lledaeniad y Coronafeirws yn ein cymunedau a chadw pawb yn ddiogel.

 

 

Due to the significant increase and spread of Covid-19 in RCT, from tonight, the new enhanced measures introduced by the Welsh Government will come into effect across RCT. To help minimise any possible transmission, please observe social distancing outside of the school grounds and wear a face mask if possible, in line with the Council’s advice to residents issued on Thursday, Sept 10th. If your children are out playing during the evenings or weekends, please be mindful of who they are with and what they are doing.  Restricting the number of social contacts, maintaining social distancing and promoting effective hygiene are essential to reducing the risk of transmission.  The next review of the Welsh Government restrictions will be in 2 weeks’ time and, if we are to see these measures reduced or even removed, then we all need to play our part in minimising the spread of coronavirus in our communities and keeping everyone safe.

Share this article:
  • Facebook
  • Twitter
  • addThis