Here for children and young people over summer

  • Meic

18 July 2022

Yma i blant a phobl ifanc dros yr haf

Here for children and young people over summer 

(⬇️ Scroll down for English ⬇️)

 
Mae'n debyg bod pawb yn barod am haf hir o hwyl ac ymlacio ar ôl blwyddyn arall heriol yn yr ysgol. Hoffwn gymryd y cyfle yma i'ch hysbysu / atgoffa o'r gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc Cymru - Meic.
 
Mae nifer o blant yn derbyn llawer iawn o'u cefnogaeth gan athrawon a staff ysgolion ac mae'r haf yn gyfnod hir pan fydd y gefnogaeth arferol efallai ddim ar gael mor rhwydd iddynt. Felly gofynnwn yn garedig i chi os gallech chi rannu manylion Meic gyda'ch disgyblion cyn yr haf. 
 
Mae Meic yn llinell gymorth cefnogaeth, gwybodaeth ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru. Mae'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a'i gynnal gan ProMo-Cymru. Mae ein cynghorwyr cyfeillgar yn cynnig gwasanaeth cyfrinachol, dwyieithog ar y ffôn, neges testun neu sgwrs ar-lein ar ein gwefan www.meic.cymru.
 
Mae'r wefan yn llawn blogiau defnyddiol yn ymdrin â llawer o bynciau gwahanol sydd o ddiddordeb i bobl ifanc, a gellir darganfod yr holl fanylion cysylltu yno hefyd. Neu mae posib dilyn Meic ar Instagram, Facebook neu Twitter i fod y cyntaf i ddarganfod cynnwys newydd pan fydd yn cael ei bostio.
 
Mae yna hefyd adran benodol ar y wefan i weithwyr proffesiynol. Mae yna gynlluniau gwers ar gael ar Hwb hefyd, gall fod o ddiddordeb i chi yn y flwyddyn academaidd newydd.
 
Bydd Meic yn rhoi diweddariadau mewn cylchlythyr trwy e-bost yn achlysurol. Os hoffech dderbyn yr e-bost yma, cofrestrwch yma.
 
MWYNHEWCH Y GWYLIAU!
 
 
⬇️ ENGLISH ⬇️
 
We're sure you are ready for a long summer of fun and relaxation after another challenging year at school. We would like to take this opportunity to tell/remind you of the helpline service for the children and young people of Wales - Meic.
 
Many children receive much support from teachers and support staff in schools. The summer is a long time when that usual support may not be as easily accessible. So we ask you kindly if you could please share details of the Meic helpline with your pupils for the summer.
 
Meic is a support, information and advocacy helpline for children and young people up to 25 in Wales. It is funded by Welsh Government and run by ProMo-Cymru. Our friendly advisers offer a confidential, bilingual service via phone, text message or online chat on our website www.meic.cymru.
 
The website has lots of useful blogs that deal with all kinds of topics that may interest young people, and you can discover all of our contact details there too. You can also follow Meic on Instagram, Facebook or Twitter and be the first to hear about new content when it is posted.
 
There is also a specific area of the website for professional workers. There are also lesson plans available on Hwb that may interest you in the new academic year. 
 
Meic sends updates through a newsletter sent via email occasionally. If you would like to receive these emails, sign-up here.
  
ENJOY THE HOLIDAYS!
 

Share this article:
  • Facebook
  • Twitter
  • addThis